REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKINGU STACJI PALIW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKINGU

STACJI PALIW BAKO-2

WOLA FILIPOWSKA, UL. DO KAMIENIC 6

 

 1. Parkingiem zarządza BAKO-2 Mariola Cichoń z siedzibą Palczowice 112, 32-640 Zator, zwany dalej: BAKO-2,
 2. Parking jest niestrzeżony, płatny, czynny od poniedziałku do niedzieli, przez całą dobę.
 3. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
  • Parkingiem jest wydzielona powierzchnia na terenie stacji paliw BAKO-2, przeznaczona do parkowania pojazdów.
  • Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona do parkowania jednego pojazdu.
  • Użytkownikiem parkingu jest każda osoba fizyczna korzystająca z parkingu (osoba kierująca pojazdem), jak również właściciel pojazdu korzystającego z parkingu. W przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważać się będzie osobę kierującą pojazdem w chwili wyjazdu z parkingu.
  • Biletem jest wykupywany w kasie stacji paliw dokument upoważniający do korzystania z Parkingu.
 4. Z chwilą wjazdu na parking użytkownik parkingu wyraża zgodę na związanie go warunkami niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 5. Sprawy związane z bieżącą działalnością parkingu należy zgłaszać bezpośrednio do kasy stacji paliw BAKO-2.
 6. Postój pojazdu na parkingu może się odbywać wyłącznie po uprzednim wykupieniu w kasie biletu. Faktury VAT za postój na parkingu wystawiane są w kasie stacji paliw. Zakupiony bilet należy umieścić w widocznym miejscu w pojeździe (w przypadku przyczep lub innych urządzeń samojezdnych kserokopia przyklejona w foli, dla pojazdów stojących na dłuższy okres kserokopia dodatkowo w kasie stacji paliw – kserokopię na prośbę Użytkownika parkingu może wydać kasjer).
 7. Z chwilą wykupienia biletu dochodzi między BAKO-2 a Użytkownikiem parkingu do zawarcia umowy mającej za przedmiot udostępnienie Użytkownikowi parkingu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa nie zawiera zobowiązania do pilnowani, bądź przechowywania pojazdu.
 8. Bilety wydawane są z opisem: numer rejestracyjny, marka pojazdu, dla pojazdów specjalnego przeznaczenia – opis. Zaleca się, by Użytkownik parkingu pozostawił numer telefonu kontaktowego (swój, bądź właściciela pojazdu).
 9. Na parkingu obowiązuje następujący cennik (podane ceny zawierają podatek VAT):
  • Postój do 2h – 5zł
  • Postój do 3h – 7,50zł
  • Postój do 4h – 10zł
  • Postój do 6h – 12zł
  • Postój do 9h – 18zł
  • Postój nie dłuższy niż 1 doba – 20zł
  • Postój do 1 miesiąca – 300zł
  • Postój dłuższy niż miesiąc jest niedozwolony.

W przypadku zatankowania paliwa w ilości minimum 200 litrów przysługuje bezpłatny parking do 24h od dokonania zakupu paliwa.

 1. Zezwala się na parkowanie pojazdów mechanicznych jedynie w miejscach parkingowych (w przypadku wątpliwości Użytkownik parkingu – po konsultacji z pracownikiem stacji paliw).
 2. W przypadku parkowania pojazdu mechanicznego przez korzystającego z parkingu w miejscach niedozwolonych lub przez czas dłuższy niż wskazany w zakupionym bilecie lub bez zakupienia biletu Użytkownik parkingu wyraża zgodę na:
  • Unieruchomienie pojazdu mechanicznego poprzez założenie blokady lub
  • Odholowanie pojazdu mechanicznego na koszt i ryzyko korzystającego z parkingu, w wybrane przez BAKO-2 miejsce, na terenie woj. Małopolskiego.
 3. W przypadku unieruchomienia pojazdu mechanicznego poprzez założenie blokady za jego wycieraczkę zostanie włożona informacja „ parkowanie w miejscu niedozwolonym / parkowanie z naruszeniem Regulaminu – założono blokadę” oraz telefon kontaktowy. Po uiszczeniu opłaty, o której mowa w następnym punkcie, przez korzystającego z parkingu, blokada zostanie zdjęta. W przypadku odholowania pojazdu mechanicznego informacje dotyczące pojazdu przekazane będą Użytkownikowi parkingu w kasie stacji paliw.
 4. W przypadku parkowania pojazdu mechanicznego przez korzystającego z parkingu w miejscach niedozwolonych lub przez czas dłuższy niż wskazany w zakupionym bilecie lub karnecie, lub bez zakupienia karnetu lub biletu, Użytkownik parkingu obciążony zostaje opłatą w wysokości:

– pojazd mechaniczny DMC do 3,5t – 300zł

– pojazd mechaniczny DMC powyżej 3,5t – 300zł,

Które to opłaty w przypadku odholowania pojazdu mechanicznego powiększone zostaną o koszty poniesione przez BAKO-2, w tym koszty odholowania oraz parkowania (80zł doba) w wybranym przez BAKO-2 miejscu, na terenie województwa małopolskiego. Poniesione koszty zostaną powiększone o opłatę administracyjną w wysokości 40% poniesionych kosztów.

Wydanie pojazdu z parkingu będzie mogło nastąpić po uiszczeniu wszystkich naliczonych przez BAKO-2 opłat.

 1. Parkowanie pojazdu mechanicznego przez Użytkownika parkingu w miejscu niedozwolonym, jeśli ma ono bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia (tzw. Strefa zagrożenia) spowoduje zawiadomienie policji lub straży miejskiej, celem podjęcia czynności służbowych.
 2. BAKO-2 nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdów znajdujących się na terenie parkingu, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pojazdach.
 3. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto na Parkingu zabrania się ustawiania pojazdu w sposób blokujący innych Użytkowników parkingu lub ruch na parkingu, na więcej niż jednym miejscu postojowym, napraw i mycia pojazdów, używania ognia, palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zaśmiecania Parkingu.
 4. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy prawa o ruchy drogowym (Dz. U. z 2005zr nr 108 poz. 908 z późn. zm.) oraz maksymalna prędkość 10 km/h z jaką mogą się poruszać pojazdy.
 5. Korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania: znaków drogowych pionowych i poziomych, poleceń obsługi stacji paliw oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie.